Achizitie echipament aeroportuar „Autospeciala PSI”

OBIECTUL CONTRACTULUI
DESCRIERE
Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta: Achizitionare ,,AUTOSPECIALA PSI”
Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul R.A Aeroport Craiova
Codul NUTS: R0411 – Dolj

Descrierea succinta a contractului sau a achlzitiei/achlzitiilor
Furnizarea unei Autospeciale PSI, conform cerintelor din Caietul de Sarcini
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achlzitiile)
34144213-4 – Vehicule de stingere a incendiilor (Rev.2)
Contractul intra sub Incidenta acordului privind contractele de achlzitii publice: Nu

VALOAREA TOTALA FINALA A CONTRACTULUI (CONTRACTELOR)
Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor: 750,000 RON

Documente achizitie