Achizitie echipament aeroportuar „Pushback+ Towbarless”

OBIECTUL CONTRACTULUI

DESCRIERE
Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta PUSHBACK+ TOWBARLESS (echipament de tractare aeronave)
Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Locul principal de livrare: Sediul R.A Aeroportul Craiova, judelui Dolj
Codul NUTS: R0411 – Dolj
Descrierea succinta a contractului sau a achiziliei/achizitlilor
Achizitionare unui PUSHBACK+ TOWBARLESS (echipament de tractare aeronave). conform cerintelor Caietului de Sarcini din cadrul prezentei documentalii de atribuire.
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34960000-4 – Echipament aeroportuar (Rev.2)
Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitil publice: Nu

VALOAREA TOTALA FINALA A CONTRACTULUI (CONTRACTELOR)
Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor: 1,400,000 RON

Documente achizitie