Achizitie echipament aeroportuar “Autobuz platforma”

OBIECTUL CONTRACTULUI
DESCRIERE
Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta “Autobuz platforma”
Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul R.A Aeroport Craiova
Codul NUTS: R0411 – Dolj
Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea unui Autobuz platforma, conform cerintetor din Caietul de Sarcini
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achlzitiile)
34121400-5 -Autobuze cu podea joasa (Rev.2)
Contractul Intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice: Nu

VALOAREA TOTALA FINALA A CONTRACTULUI (CONTRACTELOR)
Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor 1,583,300 RON

Documente achizitie