Frontier police

Poliţia de Frontieră Română face parte din Ministerul Administraţiei şi Internelor şi este instituţia specializată a statului care exercită atribuţiile ce îi revin cu privire la supravegherea şi controlul trecerii frontierei de stat, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale şi a faptelor specifice criminalităţii transfrontaliere săvârşite în zona de competenţă, respectarea regimului juridic al frontierei de stat, paşapoartelor şi străinilor, respectarea ordinii şi liniştii publice în zona de competenţă, în condiţiile legii.

Atribuțiile principale

 • Supravegherea frontierei de stat a României;
 • Prevenirea migrației frontaliere ilegale și criminalitatea transfrontalieră;
 • Controlul documentelor necesare pentru trecerea legală a frontierei;
 • Asigură derularea corectă a traficului de persoane și mărfuri în punctele de trecere;
 • Asigură controlul trecerii frontierei a armelor și munițiilor;
 • Supravegherea spațiului aerian adiacent frontierei de stat;
 • Aplicarea prevederilor tratatelor, documentelor sau convențiilor semnate de statul român cu statele vecine sau cu organizațiile internaționale;
 • Alte atribuții stabilite de lege – vezi www.politiadefrontiera.ro.

Documente de călătorie

Documentele de călătorie necesare la intrarea și la ieșirea din țară sunt pașaportul sau cartea de identitate (doar în cazul cetățenilor UE și a cetățenilor statelor cu care România a semnat acorduri în vederea recunoașterii cărții de identitate ca document de trecere a frontierei).

Vize

Cetățenii statelor UE, statelor membre ale Spațiului Economic European (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) și ai Elveției sunt scutiți de obligația deținerii unei vize la intrarea în România conform OUG 102/2005. De același regim beneficiază și membrii de familie ai cetățenilor stetelor UE, SEE și ai Elveției, care dețin un document valabil care atestă rezidența într-un stat UE ca membru de familie.
Cetățenii străini care călătoresc în România trebuie să obțină, în prealabil, viza de la o ambasadă sau un consulat român, cu excepția celor care provin din statele cu care România a încheiat acorduri de desființare a vizelor sau pentru care s-a renunțat unilateral la obligația vizei. Detalii suplimentare se găsesc pe site-ul www.mae.ro
Lista statelor ai căror cetățeni necesită o viză pentru intrarea în România se poate consulta la adresa www.politiadefrontiera.ro, secțiunea “Condiții de călătorie” – cetățeni străini.
Intrarea în țară a resortisanților statelor terțe se face în conformitate cu OUG 194/2002, în următoarele condiții:

 • să fie în posesia unui document valabil de trecere a frontierei de stat, acceptat de statul român, conform HG 313/2009
 • să posede viză sau permis de ședere, sau alt document care conferă titularului dreptul de tranzit sau ședere pe teritoriul României, în conformitate cu Deciziile 582/2008/CE și 586/2008/CE.
 • să prezinte documente care justifică scopul și condițiile șederii, care fac dovada existenței mijloacelor pentru întreținere și pentru întoarcerea în țara de origine sau pentru tranzitul către un stat în care li se permite intrarea
 • nu s-a instituit față de aceștia măsura interzicerii intrării în România sau nu au fost declarați indezirabili
 • nu prezintă pericol pentru apărarea, siguranța națională, ordinea, sănătatea sau morala publică în România.

Poliția de frontieră poate acorda, conform OUG 194/2002, în punctele de trecere a frontierei vize de tranzit sau scurtă ședere, doar cu titlu de excepție, în următoarele cazuri:

 • în caz de urgență, determinată de dezastre, calamități naturale sau accidente;
 • în caz de deces sau îmbolnăviri grave ale rudelor apropiate, dovedite cu documente corespunzătoare;
 • în cazul echipajelor și pasagerilor aeronavelor aflate în situații deosebite, fiind nevoite să aterizeze ca urmare a unor defecțiuni, intemperii sau pericol de atac terorist;
 • în cazul funcționarilor organizațiilor internaționale, delegate să îndeplinească misiuni oficiale în România, într-un interval scurt.

Se respectă astfel prevederile Regulamentului CE 810/2009 și Regulamentului CE 562/2006.
Pentru eliberarea unei vize în punctul de trecere a frontierei, este necesar ca solicitantul:

 • să deţină un document valabil de trecere a frontierei;
 • să justifice obiectul şi condiţiile şederii şi să dispună de mijloace de subzistenţă suficiente;
 • să nu facă obiectul unei alerte în SIS în scopul refuzului intrării, precum şi să nu fie considerat o ameninţare pentru statul roman;
 • să nu fi fost în măsură să solicite viza în prealabil şi să prezinte documente care dovedesc existenţa unor motive neprevăzute şi imperative de intrare;
 • să dovedească certitudinea întoarcerii în ţara de origine sau de rezidenţă ori permiterea tranzitării altor state.

Condiții de călătorie în străinatate pentru cetățenii români minori

Ieșirea din țară a cetățenilor români minori se face numai dacă sunt însoțiți de o persoană fizică majoră. Condițiile de ieșire în acest caz sunt prevăzute de art. 30 din Legea 248/2005.
Organele poliţiei de frontieră permit ieşirea din România a cetăţenilor români minori numai dacă sunt însoţiţi de o persoană fizică majoră, în următoarele cazuri:
a) minorului care este titular al unui document de călătorie individual ori, după caz, al unei cărţi de identitate şi călătoreşte în străinătate însoţit de ambii părinţi i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu aceştia;
b) minorului care este titular al unui document de călătorie individual ori, după caz, al unei cărţi de identitate şi călătoreşte în străinătate împreună cu unul dintre părinţi i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu acesta numai dacă părintele însoţitor prezintă o declaraţie a celuilalt părinte din care să rezulte acordul acestuia cu privire la efectuarea călătoriei respective în statul sau în statele de destinaţie, precum şi cu privire la perioada acesteia sau, după caz, face dovada decesului celuilalt părinte;
c) minorului care este titular al unui document de călătorie individual ori, după caz, al unei cărţi de identitate şi călătoreşte în străinătate împreună cu unul dintre părinţi i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu acesta, fără a mai fi necesară declaraţia celuilalt părinte, numai dacă părintele însoţitor face dovada faptului că minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;
d) minorului care este titular al unui document de călătorie individual sau, după caz, al unei cărţi de identitate şi călătoreşte însoţit de o altă persoană fizică majoră i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu aceasta numai dacă persoana însoţitoare prezintă o declaraţie a ambilor părinţi sau, după caz, a părintelui căruia minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, a părintelui supravieţuitor ori a reprezentantului său legal, care să cuprindă acordul acestora cu privire la efectuarea călătoriei respective de către minor, la statul sau statele de destinaţie, la perioada în care urmează să se desfăşoare călătoria, precum şi datele de identitate ale însoţitorului respectiv.
Declaraţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) trebuie redactate în două exemplare şi trebuie să fie autentificate în ţară de notarul public, iar în străinătate, de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori, dacă au fost date în faţa autorităţilor străine, să îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau sa aibă aplicată apostila conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare. Un exemplar al declaraţiei se pastrează de către însoţitor, iar al doilea exemplar însoţeşte paşaportul minorului.
Persoanele fizice majore, altele decât părinții, însoțitori ai minorilor, sunt obligați să dețină certificatul de cazier judiciar, eliberat în acest scop.