Vama

Telefon birou vama Aeroport – 0251 / 471141

OBLIGAŢIILE PERSOANELOR FIZICE

LA INTRAREA ŞI IEŞIREA ÎN/DIN ROMÂNIA/COMUNITATE

(Conform Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin H.G. nr. 707-2006 )

 

1. Persoanele fizice sunt obligate să declare la birourile vamale – în scris, verbal sau prin trecerea prin culoarul verde sau „nimic de declarat” –  bunurile pe care le introduc sau scot în/din Comunitate şi să le prezinte pentru control autoritaţii vamale.

2. Sunt supuse declarării scrise în toate cazurile, următoarele mărfuri:

    a) armele şi muniţiile, materialele explozive, radioactive, nucleare, precum şi produsele strategice prevazute în legi speciale;

b) drogurile sau substanţele psihotrope şi precursorii acestora, materialele biologice cu potenţial de contaminare în masă, medicamentele care conţin substanţe stupefiante sau pshihotrope, substanţele chimice esenţiale precum, şi produsele şi substanţele toxice;

c) obiectele din metale preţioase, cu sau făra pietre preţioase, care depăşesc uzul personal stabilit prin reglementările legale;

d) mărfurile cu caracter cultural, istoric sau artistic, numai la ieşirea din ţară. Aceste mărfuri pot fi declarate, in scris, şi la intrarea în ţară în vederea  scoaterii lor fără altă aprobare.

3. Se scutesc de la plata drepturilor de import bunurile conţinute în bagajele persoanale ale călătorilor venind dintr-o ţară  terţă , cu condiţia ca acestea să nu fie introduse in scopuri comerciale, în următoarele limite cantitative pe călator:

(Conform Regulamentului (CE) nr. 1186/2009 şi OMF nr. 3424/2008) :

    a) produse din tutun : 40 de ţigarete sau 100 de cigarillos (trabucuri cu o greutate maximă de 3 grame fiecare), sau 50 de trabucuri, sau 250 de grame de tutun de fumat, sau o combinaţie proporţionala a acestor produse diferite;

b) alcool şi băuturi alcoolice: băuturi distilate şi băuturi spirtoase, cu o tărie alcoolică mai mare de 22% vol; alcool etilic nedenaturat de 80% vol şi mai mult: 1 litru sau băuturi distilate şi băuturi spirtoase, aperitive pe bază de vin sau de alcool, tafia, sake sau băuturi similare cu o tărie alcoolică de 22% vol sau mai puţin, vinuri spumante, vinuri licoroase:  2 litri sau o combinaţie proporţională a acestor produse diferite şi vinuri uşoare: 2 litri;

c) parfumuri: 50 de grame şi apă  de toaleta: 0,25 litri.

d) medicamente: cantitatea corespunzătoare nevoilor personale ale călătorilor.

    Călătorilor sub 17 ani nu li se acordă nici o scutire la bunurile menţionate la lit. a) şi b).   

4. Scutirea bunurilor conţinute in  bagajele  personale  va  fi  acordată  până  la o valoare  totală de 430 euro/călător pentru alte bunuri decât cele enumerate la punctul 3.

5. Orice persoană fizică care intră sau iese din Comunitate şi transportă numerar in valoare de 10 000 EUR sau mai mult are obligaţia să declare această sumă autorităţii vamale din statul membru prin care intră sau iese din Comunitate.

Prin „numerar” se inţelege:

    a) instrumente negociabile la purtător, inclusiv instrumente monetare la purtător,  precum cecuri de călătorie, instrumente negociabile (inclusiv cecuri, bilete la ordin şi mandate poştale), care sunt fie la purtator, andosate fără restricţii, intocmite pe numele unui beneficiar fictiv, fie intr-o  astfel de formă incât proprietatea asupra acestora este transferată in momentul transmiterii, precum şi instrumente incomplete (inclusive cecuri, bilete la ordin şi mandate poştale) semnate, dar cu numele beneficiarului omis;

    b) valută (bacnote şi monede în circulaţie, ca mijloc de schimb ).

6. Declararea în scris se face pe formulare tipizate care se pun gratuit la dispoziţie de autoritatea vamală, la solicitarea persoanelor fizice.

 

 

                                                                                                                                                ANEXA

La OMF nr. 1692/2007

 

NORME

privind restituirea taxei pe valoarea adăugată  cumpărătorilor, persoane fizice ,

care nu sunt stabiliţi in Comunitatea Europeană

     Livrarea de bunuri care sunt transportate în bagajul personal al călătorilor care nu sunt stabiliţi în Comunitatea Europeană este scutită de taxa pe valoarea adăugată conform prevederilor art. 143 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a) călătorul nu este stabilit în Comunitatea Europeană, respectiv adresa sau domiciliul permanent nu este în interiorul Comunităţii Europene.

b) bunurile sunt transportate în afara Comunităţii Europene înainte de sfârşitul celei de-a treia luni care urmează lunii în care are loc livrarea;

c) valoarea totală a livrării, plus taxa pe valoarea adăugată, este mai mare decât echivalentul în lei a 175 de euro, stabilit anual prin aplicarea cursului de schimb obţinut în prima zi lucrătoare din octombrie şi valabil de la data de 1 ianuarie a anului următor;

d) bunurile sunt cumpărate de la magazinele din reţeaua de vânzare cu amănuntul autorizate să efectueze vânzări de bunuri care confera cumpărătorilor care nu sunt stabiliţi în Comunitatea Europeană dreptul de a solicita restituirea taxei pe valoarea adăugată;

e) dovada exportului se va face prin factura purtând viza biroului vamal de ieşire din Comunitatea Europeană.

 

 

     Condiţii de restituire

Bunurile trebuie să fie cumpărate de la magazinele din reţeaua de vânzare cu amănuntul autorizate să efectueze vânzări de bunuri care conferă cumpărătorilor nestabiliţi în CE dreptul de a solicita restituirea TVA .

    Procedura de restituire

    Restituirea TVA  cumpărătorilor nestabiliţi în CE se efectuează de către magazinele autorizate care au efectuat vânzarea bunurilor, direct către cumpărători sau prin intermediul unor unitaţi specializate în restituirea TVA, stabilite în România sau în alt stat membru, denumite în continuare unităţi specializate. Magazinele nu pot efectua restituirea TVA  decât pentru bunurile vândute în propria unitate.

Unitatile specializate rambursează TVA cumpărătorilor nestabiliţi în CE care au cumpărat bunuri din magazine autorizate din România, direct  sau prin intermediari agreaţi.

Magazinele autorizate şi unităţile specializate pot restitui TVA cumpărătorilor nestabiliţi în CE în numerar, prin mandat poştal sau prin transfer bancar într-un cont indicat de cumpărător. Orice comisioane bancare sau poştale legate de transferul banilor se vor suporta de catre cumpărător.